inTurda.ro

Consiliul Local Câmpia Turzii, convocat în ședință ordinară joi, 23 noiembrie

Consiliul Local Câmpia Turzii, convocat în ședință ordinară joi, 23 noiembrie

Consiliul Local Câmpia Turzii, convocat în ședință ordinară joi, 23 noiembrie
noiembrie 20
13:21 2023

DISPOZIȚIE Nr. 1266 din 17.11.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară
Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 23.11.2023 ora 13:00.
Art.2. Ședința va avea loc în Sala Amfiteatru din cadrul Colegiului Tehnic Victor Ungureanu, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii în format electronic, pe e-mail.
Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. 1266 din 17.11.2023

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru utilizarea temporară a locurilor publice, altele decât cele din piețe și a terenurilor și spațiilor care aparțin domeniului public sau privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2024.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul privind regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârstă cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al Municipiului Câmpia Turzii, pentru construirea unei locuințe proprietate personală.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ’’Modernizarea străzilor Ardealului, Mureșului și zonele adiacente din municipiul Câmpia Turzii’’.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii silvice pentru fondul forestier aflat în proprietatea municipiului Câmpia Turzii.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de perfoemanță ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru aria de operare Turda-Câmpia Turzii și comunele arondate.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit instituit în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 162 din 30.08.2023.
7. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului teren și construcție situat în Municipiul Câmpia Turzii, str. Andrei Mureșanu, nr. 10, jud. Cluj, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Câmpia Turzii.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului aflat în domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii, înscris în CF nr. 56675 Câmpia Turzii.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 57451 Câmpia Turzii.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități a solicitanţilor care au acces la locuinţele sociale pentru anul 2024, destinate închirierii, precum şi propunerile privind ordinea şi modul de soluţionare a acestora în Municipiul Câmpia Turzii.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Câmpia Turzii pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, COD MYSMIS 130963.

Diverse.

PRIMAR, AVIZAT:
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Descoperă în acest weekend, lumea într-un singur loc, la Târgul de Turism Touristica 2023

Descoperă în acest weekend, lumea într-un singur loc,  la Târgul de Turism Touristica 2023   În acest weekend are loc...

Închide