inTurda.ro

Consiliul Local Câmpia Turzii, convocat în ședință extraordinară

Consiliul Local Câmpia Turzii, convocat în ședință extraordinară

Consiliul Local Câmpia Turzii, convocat în ședință extraordinară
februarie 09
13:56 2024

DISPOZIȚIE

Nr. 177 din 08.02.2024

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

 

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Luni, 12.02.2024 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala Europa din cadrul Primariei Municipiului Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

 

 

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Dispoziția nr. 177 din 08.02.2024

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 202

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectivului de investiţii ’’Lucrări de modernizare străzi în municipiul Câmpia Turzii – strada Ion Agârbiceanu, Spicului, Iancu Jianu (inclusiv strada Calea Turzii până la Ialomiței), Decebal, Alex. Ioan Cuza, Vasile Lucaciu, P-ța Mihai Viteazu (zona Tiver acces în strada Laminoriștilor), Grădinilor, George Coșbuc (tronson neasfaltat), Mică’’și devizele generale pentru fiecare obiect de investiții în parte.

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru activitățile de deszăpezire delegate prin contractul de delegare a gestiunii activităţii de curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ din municipiul Câmpia Turzii aprobat prin HCL nr. 167/2021 şi înregistrat la Primăria Municipiului Câmpia Turzii sub numărul 27974 din 12.10.2021.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de întreţinere, amenajare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2024’’.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ’’Programului anual pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare și întreținere mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate- park aferente, domeniului public si privat al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2024’’.

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificare și completare a Hotărârii nr. nr. 83 din 27 april 2023 privind aprobare indicatori tehnico economici rezultati din Studiul de fezabilitate si a devizului general, pentru proiectul ,,Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă în Municipiul Câmpia Turzii’’, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ’’Anghel Saligny’’, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

 

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnișoarei SIMA GEORGIANA CRISTINA și vacantarea locului acestuia în cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.

 

 

 

PRIMAR,                                                                  AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Citește articolul precedent:
Anunț – Montare contoare inteligente cu citire la distanță în localitatea LUNA

Anunț Montare contoare inteligente cu citire la distanță  în localitatea LUNA     Compania de Apă ARIEŞ anunță demararea lucrărilor...

Închide