inTurda.ro

Concurs de ANGAJARE la Primăria Municipiului TURDA

Concurs de ANGAJARE la Primăria Municipiului TURDA

Concurs de ANGAJARE la Primăria Municipiului TURDA
martie 07
15:01 2024

MUNICIPIUL TURDA

ORGANIZEAZĂ CONCURS

ÎN DATA DE 26 MARTIE 2024, ORELE 10,00

PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DE:

 • INSPECTOR SPECIALITATE S/II – 1 post, durată nedeterminată – Serviciul evidență patrimoniu

Condiţii specifice de participare – studii universitare de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Științe inginerești, Domeniul de licență inginerie geodezică

– vechime în muncă: minim 1 an

– raport de muncă cu durată normală a timpului de muncă (8h/zi)

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale prevăzute în HGR 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 6 – 19 martie 2024, ora 15

 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 20 – 22 martie 2024

 • proba scrisă se va susţine în data de 26 martie 2024, orele 10,00

 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei

 • proba de interviu se va susţine în data de 29 martie 2024, orele 10,00

 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei

 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Atribuțiile postului:

 • Prelucrează datele topografice luate din teren sau din alte surse prin instrumente stereoscopice și utilizează aparatura de desen, asistată de calculator, pentru crearea, modificarea și producerea de hărți topografice și alte reprezentari grafice;

 • Utilizează tehnicile menționate pentru realizarea și revizuirea hărților topografice;

 • Participă la întocmirea documentațiilor de evidență patrimoniu, precum și la realizarea inventarierii bunurilor Municipiului Turda;

 • Întocmeşte măsurătorile în vederea identificării de terenuri;

 • Execută măsurători topografice și cadastrale, măsuratori GPS;

 • Identifică, localizează și delimitează terenurile;

 • Procesează datele obținute pe teren folosind programe software dedicate, ex. AutoCad, TopoGraph;

 • Extragerea datelor din plansele proiectului (plan situatie, profil longitudinal, profile transversale), inclusiv prin interpolare acolo unde este cazul, precum și verificarea acestor planse d.p.d.v. topografic;

 • Verificare planuri parcelare din punct de vedere topografic pentru localizarea exactă a acestora;

 • Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici;

 • Răspunde de exactitatea, corectitudinea şi încadrarea în termenele prevăzute la îndeplinirea lucrărilor încredinţate;

 • Răspunde de respectarea normelor privind păstrarea secretului de stat și de serviciu;

 • Respectă procedurile SCIM elaborate la nivelul autorității;

 • Respectă prevederile Regulamentului intern și a Codului de conduită;

 • Respectă și îndeplinește cu strictete normele PSI și de protecție a muncii.

Bibliografia și tematica:

 1. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tematica:

 • Titlu I – Capitolul 1 – Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare

 • Titlul I – Capitolul 3 – Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară

 • Titlul II – Capitolul 1 – Evidenţa cadastral-juridică

 • Titlul II – Capitolul 2 – Procedura de înscriere în cartea funciară.

 1. Ordinul nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

Tematică

 • Capitolul I – Dispoziţii Generale.

 • Capitolul II – Cuprinsul Cărţii Funciare. Tipuri de înscrieri în Cartea Funciară. Tipuri de documentaţii cadastrale și Modul de întocmire a acestora

 • Capitolul III – Dispoziţii generale privind înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară

 • Capitolul IV – Procedura de înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

 • Capitolul V – Alte procedure

 • Capitolul VI – Recepţia lucrărilor de specialitate

 • Capitolul VII – Utilizarea sistemului integrat de cadastru şi publicitate imobiliară

 1. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tematică:

 • Cap. I Dispoziţii generale

 • Cap. II Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

 • Cap. III Dispoziţii privind terenurile proprietate de stat şi unele prevederi speciale

 • Cap. IV Dispoziţii procedural.

 1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tematică:

 • Capitolul 1 – Autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Capitolul 2 – Concesionarea terenurilor pentru construcţii

 1. OUG 57/2019 privind Codul administrativcu modificările și completările ulterioare –

Tematică:

 • Partea a V-a – Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale,

 • Partea a-VI-a – Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Acte necesare la dosar:

a) formular de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexele anunțului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În conformitate cu prevederile OUG 41/2016 și ale Legii 9/2023, actele solicitate la dosar, precum şi certificatul de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se vor prezenta în original. Secretarul comisiei de concurs va realiza copii ale documentelor solicitate și le va certifica pentru conformitate cu originalul.

Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15 până la data de 19 martie 2024, orele 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecției dosarelor se vor afişa la sediul şi pe site-ul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

Nr. 7780/05.03.2024

Documente atasate:

Formular de înscriere
Notă de informare GDPR
Model adeverință de vechime

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Duminica aceasta, ne întoarcem în lumea fermecată a basmelor cu spectacolul „Cenușăreasa”!

Duminica aceasta, ne întoarcem în lumea fermecată a basmelor cu spectacolul „Cenușăreasa”! Într-o poveste plină de magie și emoție, veți...

Închide