inTurda.ro

Primăria TURDA angajează Referent la Compartimentul ARHIVĂ

Primăria TURDA angajează Referent la Compartimentul ARHIVĂ

Primăria TURDA angajează Referent la Compartimentul ARHIVĂ
martie 21
15:48 2024

MUNICIPIUL TURDA

ORGANIZEAZĂ CONCURS

ÎN DATA DE 10 APRILIE 2024, ORELE 10,00

PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DE:

  • REFERENT M/I – 1 post, durată nedeterminată – Compartiment arhivă

Condiţii specifice de participare – studii liceale sau studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

– vechime în muncă: minim 3 ani și 6 luni

– raport de muncă cu durată normală a timpului de muncă (8h/zi)

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale prevăzute în HGR 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Calendarul concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs în perioada 20 martie – 2 aprilie 2024, ora 15

  • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 3 – 5 aprilie 2024

  • proba scrisă se va susţine în data de 10 aprilie 2024, orele 10,00

  • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei

  • proba de interviu se va susţine în data de 16 aprilie 2024, orele 10,00

  • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei

  • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Atribuțiile postului:

– Scanează documentele fizice pentru a le transforma în format electronic;

– Verifică calitatea scanărilor și corectează eventualele erori;

– Asigură stocarea sigură a documentelor în sistemul de arhivare electronică;

– Clasifică documentele electronice conform nomenclatorului de arhivar;

– Întocmește procese verbale de arhivare pentru fiecare lot de documente;

– Actualizează nomenclatorul de arhivare în funcție de necesități;

– Înregistrează toate documentele care intră și ies din arhivă în registrul electronic;

– Asigură integritatea datelor din registrul electronic;

– Etichetează și organizează documentele fizice în arhivă;

– Actualizează sistemul de localizare a documentelor pentru a permite căutarea eficientă.

Bibliografia:

  1. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare

Tematica: Art. 1 – 15

2. OG nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale,

Tematica: Art. 1 – 8

3. Legea nr. 135/2007, republicată privind arhivarea documentelor în formă electronică

Tematica: CAPITOLUL III – Furnizarea serviciilor de arhivare a documentelor în formă electronică, CAPITOLUL IV – Crearea arhivei electronice, CAPITOLUL V – Conservarea arhivei electronice, CAPITOLUL VI – Consultarea arhivei electronice

Acte necesare la dosar:

a) formular de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexele anunțului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În conformitate cu prevederile OUG 41/2016 și ale Legii 9/2023, actele solicitate la dosar, precum şi certificatul de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se vor prezenta în original. Secretarul comisiei de concurs va realiza copii ale documentelor solicitate și le va certifica pentru conformitate cu originalul.

Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15 până la data de 2 aprilie 2024, orele 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecției dosarelor se vor afişa la sediul şi pe site-ul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

Afișat azi, 20.03.2024

Nr. 9897/20.03.2024

Related Articles

Citește articolul precedent:
Proiect în dezbatere publică: PUZ/RLU introducere în intravilan și reglementări pentru funcțiuni industriale/logistice

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia...

Închide