inTurda.ro

Primăria TURDA angajează Inspector Specialitate pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Primăria TURDA angajează Inspector Specialitate pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Primăria TURDA angajează Inspector Specialitate pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
aprilie 10
14:44 2024

MUNICIPIUL TURDA

ORGANIZEAZĂ CONCURS

ÎN DATA DE 30 APRILIE 2024, ORELE 10,00

PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DE:

 • INSPECTOR SPECIALITATE S/IA – 1 post, durată nedeterminată – Serviciul voluntar pentru situații de urgență

Condiţii specifice de participare – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

– vechime în muncă: minim 7 ani

– raport de muncă cu durată normală a timpului de muncă (8h/zi)

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale prevăzute în HGR 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 9 – 22 aprilie 2024, ora 15

 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 23 – 25 aprilie 2024

 • proba scrisă se va susţine în data de 30 aprilie 2024, orele 10,00

 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei

 • proba de interviu se va susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei

 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Atribuțiile postului:

 • asigură respectarea prevederilor Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 481/2004 privind protecţia civilă, republicată pentru obiectivele de investiții noi finalizate

 • verifică modul de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, existența dotărilor necesare

 • verifică modul de respectare a Planurilor de evacuare la obiectivele noi de investiții locale

 • asigură îndeplinirea acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea situaţiilor de urgenţă la obiectivele de investiții noi

 • asigură menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea obiectivelor de investiții

 • asigură respectarea reglementărilor privind fumatul şi utililizarea focului deschis în incinta obiectivelor

 • asigură păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate. Să nu permită blocarea acestora precum şi a mijloacelor de stins incendii

 • organizează prima intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor materiale în caz de incendiu şi pentru alte situaţii de urgenţă

 • exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici

 • răspunde de exactitatea, corectitudinea şi încadrarea în termenele prevăzute la îndeplinirea lucrărilor încredinţate

 • respectă procedurile SCIM elaborate la nivelul serviciului;

 • respectă prevederile Regulamentului intern și a Codului de conduită;

Bibliografia și tematica:

 1. Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: CAPITOLUL I Dispoziţii generale, CAPITOLUL II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, SECŢIUNEA a 2-a Obligaţiile consiliului local şi ale primarului, SECŢIUNEA a 6-a Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului, SECŢIUNEA a 8-a Obligaţiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, CAPITOLUL III Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor, CAPITOLUL IV Serviciile de urgenţă voluntare şi private, CAPITOLUL V Răspunderea juridică, CAPITOLUL VI Dispoziţii finale

 1. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată;

Tematică: CAPITOLUL I Dispoziţii generale, CAPITOLUL II Organizarea protecţiei civile, CAPITOLUL III Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor, CAPITOLUL IV Atribuţii şi obligaţii privind protecţia civilă, CAPITOLUL VI Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale, CAPITOLUL VII Limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de protecţie civilă,

 1. OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Tematică: Partea a-VI-a – Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Acte necesare la dosar:

a) formular de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexele anunțului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În conformitate cu prevederile OUG 41/2016 și ale Legii 9/2023, actele solicitate la dosar, precum şi certificatul de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se vor prezenta în original. Secretarul comisiei de concurs va realiza copii ale documentelor solicitate și le va certifica pentru conformitate cu originalul.

Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15 până la data de 22 aprilie 2024, orele 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecției dosarelor se vor afişa la sediul şi pe site-ul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

Nr. 12286/05.04.2024

Documente atașate

Formular de înscriere
Notă de informare GDPR
Model adeverință de vechime

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE ONLINE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 11 APRILIE 2024

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TURDA NR. 420/10.04.2024 PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE ONLINE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ...

Închide